Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

05 04 2023

in trang

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức và xuất bản tờ Thanh niên từ những năm 1925. Bác đã đi xa nhưng đã để lại cho chúng ta một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung, tư tưởng góp phần dẫn dắt nền báo chí cách mạng nói chung, người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành.

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động của Người không tách rời hoạt động báo chí. Người làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng. Bác cho rằng hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng nhằm tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức quần chúng để đưa quần chúng đến mục đích chung.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay, báo chí cách mạng tiếp tục là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, giúp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè thế giới, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tính chất của báo chí cách mạng; về vai trò, nghĩa vụ, đạo đức của người làm báo; về nghệ thuật trong "cách viết" để làm nên một tác phẩm báo chí đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người chúng ta phải xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tình hình hiện nay, đó là xây dựng lập trường chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ; giáo dục đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, phải khắc ghi lời Bác dặn: viết cho ai?, viết để làm gì? và viết như thế nào.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về báo chí cách mạng. Thời gian qua, mỗi viên chức, nhân viên Đài Truyền thanh huyện Tây Hòa thấm nhuần tư tưởng báo chí cách mạng, viết tin, bài luôn hết sức cẩn thận về nội dung và cách viết, viết ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Vận dụng sáng tạo những bài viết của Người về báo chí vào hoạt động tác nghiệp của mình để xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng; mỗi phóng viên, biên tập viên đã xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng viết để kịp thời chuyển tải thông tin, xây dựng các chuyên mục, các sự kiện chính trị nổi bậc của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng  - an ninh, công tác xây dựng Đảng.. đến thính giả nghe đài trong huyện. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các hoạt động ở cơ sở, phổ biến các kiến thức khoa học, kỷ thuật áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi góp phẩn đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Admin

Thong ke