Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Hải Phòng đăng tin bài tuyên truyền Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2023): Nhà lý luận và chiến sỹ cách mạng vĩ đại

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Hải Phòng đăng tin bài tuyên truyền Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2023): Nhà lý luận và chiến sỹ cách mạng vĩ đại

Ph. Ăngghen là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người đã cùng Các Mác xây dựng nên lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động.


Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Hội nghị tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Hội nghị tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Ngày 06/11/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Hội nghị tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thong ke