Sinh hoạt chi đoàn tháng 3 theo chủ đề với chủ điểm

Sinh hoạt chi đoàn tháng 3 theo chủ đề với chủ điểm "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Sinh hoạt chi đoàn tháng 3 theo chủ đề với chủ điểm "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Thong ke