CLB lý luận trẻ HPU cùng đoàn thanh niên tổ chức tìm hiểu luật an ninh mạng ngày pháp luật Việt Nam

CLB lý luận trẻ HPU cùng đoàn thanh niên tổ chức tìm hiểu luật an ninh mạng ngày pháp luật Việt Nam

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 – Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nhân.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Thong ke