Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ký Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ Phật giáo thành phố giai đoạn 2022 - 2025

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ký Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ Phật giáo thành phố giai đoạn 2022 - 2025

Sáng 15-10, tại hội trường Quận ủy Lê Chân, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022) và ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ Phật giáo thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022 - 2025.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Dân tộc mà Hồ Chí Minh đề cập có nội hàm: Dân tộc quốc gia. Người thường dùng khái niệm: Đồng bào Việt Nam (con cùng một mẹ, theo sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ) để nói rằng, các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều có chung một nguồn cội: “Con Rồng, cháu Tiên; con Lạc cháu Hồng” đều là anh em một nhà, con cháu của các vua Hùng.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

MỘT ĐÁM TRẺ ĐANG XÚC PHẠM LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA CHA ÔNG

MỘT ĐÁM TRẺ ĐANG XÚC PHẠM LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA CHA ÔNG

Chúng ta biết rằng, một số người trẻ Campuchia “thất học lịch sử” vẫn thường hướng mũi giáo chỉ trích về phía Việt Nam, rằng Việt Nam đã ngụy tạo ra Khmer Đỏ, xuyên tạc ra các bằng chứng diệt chủng để lấy cớ cho xâm lược Campuchia… Và có nhiều người trẻ Việt Nam, cũng thất học y như vậy và suy nghĩ y như thế…

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA C. MÁC, PH. ĂNGGHEN, V.I. LÊNIN CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐẢNG TA TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG NHỮNG TƯ TƯỞNG, BIỂU HIỆN CƠ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA C. MÁC, PH. ĂNGGHEN, V.I. LÊNIN CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐẢNG TA TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG NHỮNG TƯ TƯỞNG, BIỂU HIỆN CƠ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

Cuộc đấu tranh không khoan nhượng của C. Mác, Ph. Ăngghen và V. I. Lênin chống lại chủ nghĩa cơ hội là một mẫu mực về tinh thần cách mạng khoa học, triệt để, góp phần xây dựng và phát triển phong trào công nhân quốc tế.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tầm nhìn vượt thời gian

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tầm nhìn vượt thời gian

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sáng con đường cách mạng Việt Nam, “tìm đường đi cho dân tộc theo đi”; “tổng công trình sư”, vừa “thiết kế”, vừa “thi công” cho sự ra đời của Đảng ta. Tìm về với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là tìm về với những giá trị truyền thống nhân bản, nhân văn, tìm về với mạch ngầm văn hóa dân tộc để mỗi ngày “nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài, đăng trên Báo Cứu quốc, số 147, ra ngày 21/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào... Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “học hành” là một trong những điều căn cốt để giải phóng sức lao động, giải phóng con người. Cũng theo Người, để việc “học hành” của mọi người dân có hiệu quả, giáo dục - đào tạo giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Thành đoàn với 05 đại biểu của Đại hội đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường xã hội chủ nghĩa . Song song với đó , Đảng ta luôn xác định tốt những yếu tố tác động , ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo văn kiện Đại hội XIII chỉ ra những yếu tố đó gồm:Đường lối lãnh đạo của Đảng; những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; năng lực, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại” . Chính có sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dân tộc đã giành được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” thì các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá, phủ nhận thậm chí muốn xóa bỏ con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET

Ngày nay, đất nước đã được thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quan hệ đối ngoại của Việt nam với các nước, các khu vực, các vùng lãnh thổ được cải thiên, nâng cao và ngày càng mở rộng, đa dạng, thân thiện, có sự gắn kết và hợp tác bền chặt. Vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đó chính là thành tự nổi bật của quá trình đổi mới đất nước hơn 35 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó chứng minh nền tảng tư tưởng và đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và dân tộc.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Thong ke