Quận Đoàn Đồ Sơn: Tổ chức chuyên đề "Bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng" cho đoàn viên thanh niên trường THPT Đồ Sơn

11 06 2024

in trang

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2023-2024, sáng ngày 14/10/2023, quận Đoàn Đồ Sơn tổ chức chuyên đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên trường THPT Đồ Sơn". Chuyên đề thu hút 100 ĐVTN tham gia.

Tại chuyên đề, các đoàn viên thanh niên được tìm hiểu thế nào là thế lực thù địch và cách đấu tranh phản bác. 

Các thế lực thù địch ngày càng hoạt động tinh vi và xảo quyệt hơn, chính vì vậy, chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Quận đoàn Đồ Sơn

Thong ke