Bộ Inforgraphic tìm hiểu về Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

06 09 2023

in trang

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gồm 5 chương: Những quy định chung - Phát hiện, tạo nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ - Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ - Chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng - Chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng - Điều khoản thi hành

May be a graphic of text

May be an image of text that says "ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Gồm 3 Điều, quy định về Phạm vi điều chỉnh Đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ Nguyên tắc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ 02253.745.001- 02253.745.001-02253.745.924 02253.745.924 THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG thanhdoanhaiphong@gmail.com ThanhDoanHaiPhong"

May be an image of text that says "ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chưrơng PHÁT HIỆN, TẠO NGUỒN SINH VIÊN XUẤTSẮC, SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ Gồm 3 Điều, quy định về Phát hiện sinh viên xuất sắc Phát hiện cán bộ» khoa học trẻ xây dựng cơ sở dữ liệu và theo dõi việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ 02253.745.001 02253.745.924 THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG thanhdoanhaiphong@gmail.com ThanhDoanHaiPhong"

May be an image of text that says "ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chương TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤTSẮC, CÂN BỘ KHOA HỌC TRẺ Gồm 3 Điều, quy định về Hình thức tuyển dụng Nội dung xét tuyển Trình tự, thủ tục tuyển dụng 02253.745.001- 02253.745.001-02253.745.924 -02253.745.924 THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG thanhdoanhaiphong@gmail.com ThanhDoanHaiPhong"

May be an image of text

May be an image of text

Admin

Thong ke