Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2021

Chủ đề: Hướng tới Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Công tác tổ chức

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KH/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019, Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KH/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019, Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú

Ngày 15/10/2021, tại Hội trường Thành đoàn, đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố đã chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KH/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022 và sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018-2022.

Công tác tổ chức

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Ủy ban nhân dân huyện An Lão.

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2021

Chủ đề: Thanh niên Việt Nam vững bước, chinh phục tương lai

Công tác tổ chức

Hội nghị kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ Công văn số 7904-CV/TWĐTN-BKT ngày 15/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc cho ý kiến về chủ trương bầu kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra Thành đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 15/9/2021, tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Công tác tổ chức

Kiểm tra chuyên đề việc triển khai các mẫu sổ sách của Đoàn cơ sở

Kiểm tra chuyên đề việc triển khai các mẫu sổ sách của Đoàn cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/UBKT ngày 10/5/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn về kiểm tra chuyên đề việc triển khai các mẫu sổ sách của Đoàn cơ sở, từ ngày 20-30/7/2021, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 04 Quận, Huyện đoàn.

Công tác tổ chức

Thong ke