Tài liệu sinh hoạch chi đoàn tháng 01/2023

Tài liệu sinh hoạch chi đoàn tháng 01/2023

Chủ đề :"Tôi-Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh"

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2022

Công tác tổ chức

Đẩy mạnh thực hiện mô hình Đoàn cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động"

Nhằm tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả và bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác tổ chức

Thong ke