QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI XIII VỀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG.

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI XIII VỀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định, cần tiếp tục “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ và công bằng, văn minh”.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, với nhãn quan chính trị nhạy bén, từ sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấu được nguy cơ của đảng, nhất là khi cầm quyền rất dễ vấp phải những sai lầm, khuyết điểm. Để khắc phục những hạn chế làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh, Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều biện pháp hiệu quả, trong đó chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội dung Người đặc biệt quan tâm, coi đó là cuộc đấu tranh trực tiếp liên quan tới vận mệnh của Đảng và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ĐỂ BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Như chúng ta đã biết, mạng xã hội là kết quả trí tuệ, sáng tạo của toàn nhân loại. Mạng xã hội mang lại cho chúng ta những tiện ích vô cùng to lớn trong cuộc sống hiện đại. Sức mạnh của không gian mạng là sự chia sẻ; chỉ cần ấn một nút, là lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, vượt qua không gian, thời gian của một quốc gia, đất nước ra ngoài quốc tế...

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

BÁO CHÍ GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

BÁO CHÍ GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam thông qua các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet với các trang mạng xã hội để đăng tải, tán phát hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

ĐẤU TRANH CHỐNG TƯ TƯỞNG PHI MACXIT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐẤU TRANH CHỐNG TƯ TƯỞNG PHI MACXIT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Là nhà mácxít lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trên mặt trận tư tưởng. Người rất chú trọng đến việc bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, phi mácxít. Trong bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích làm rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết, nội dung và các giải pháp đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng phi mácxít trong Đảng

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội hiện nay

Nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội hiện nay

Là một lực lượng chủ chốt đi đầu của công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và trong nhân dân, động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG TOÀN THU THỦY - NỮ THỦ LĨNH THANH NIÊN MỚI CỦA TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG TOÀN THU THỦY - NỮ THỦ LĨNH THANH NIÊN MỚI CỦA TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Chiều 24-5, tại hội trường Thành Đoàn, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Thành Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.


Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Đừng hồ đồ để kẻ xấu lợi dụng...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Đừng hồ đồ để kẻ xấu lợi dụng...

Sáng 23-5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội về việc quy định môn học lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục ở cấp trung học phổ thông.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Văn hoá, văn nghệ tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Văn hoá, văn nghệ tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật là một bộ phận của hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” luôn được Đảng và Nhà nước ta đề cao bởi nó tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân và sự tồn vong của chế độ.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Thong ke