TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET

16 08 2022

in trang

Ngày nay, đất nước đã được thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quan hệ đối ngoại của Việt nam với các nước, các khu vực, các vùng lãnh thổ được cải thiên, nâng cao và ngày càng mở rộng, đa dạng, thân thiện, có sự gắn kết và hợp tác bền chặt. Vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đó chính là thành tự nổi bật của quá trình đổi mới đất nước hơn 35 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó chứng minh nền tảng tư tưởng và đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và dân tộc.

Ngày nay, đất nước đã được thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quan hệ đối ngoại của Việt nam với các nước, các khu vực, các vùng lãnh thổ được cải thiên, nâng cao và ngày càng mở rộng, đa dạng, thân thiện, có sự gắn kết và hợp tác bền chặt. Vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đó chính là thành tự nổi bật của quá trình đổi mới đất nước hơn 35 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, điều đó chứng minh nền tảng tư tưởng và đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và dân tộc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh việc truyền bá các quan điểm sai trái trên mạng internet, chúng vẫn không thừa nhận sự phát triển của đất nước, không thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chúng luôn tìm đủ mọi cách để chống phá, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng. Sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, phản động bảo nền tảng tư tưởng của Đảng chưa bao giời dùng lại, mà diễn ra liên tục với những hình thức ngày càng tinh vi, hiện đại. Và sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội, mạng internet đã trở thành công cụ hữu ích cho các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.
Có một thực tế đáng lo ngại là ý thức cảnh giác, tính tự giác đấu tranh, phê phán các thông tin, quan điểm sai trái trên mạng hiện nay rất hạn chế. Tình trạng bàng quang, thờ ơ trước các thông tin, quan điểm sai trái còn khá phổ biến. Nhiều người quan niệm rằng việc đấu tranh bảo vệ chế độ trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị bằng công cụ internet chỉ là công việc của các cơ quan chuyên nghiệp. Việc tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa chưa trờ thành nhu cầu tự nhiên của nhiều người .
Thời gian qua, chúng ta đã tổ chức nhiều đợt “luận chiến”, phản bác khá hiệu quả các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và phản động. Song, cũng phải nhìn nhận một thực tế là hàng ngày chúng ta đang phải đối mặt với một lượng khổng lồ các thông tin sai trái, nhưng những thông tin phản bác lại dường như còn khá ít và thường phản ứng chậm chạp bị động. Phương thức đấu tranh hiện nay còn bất cập, chậm chạp, đang mâu thuẫn với tính nhanh nhạy, tinh vi của những quan điểm sai trái trên mạng internet.
Trong khi đó, biện pháp tuyên truyền còn theo phương thức truyền thống, còn đơn giản, một chiều. Nay phải đối mặt với cuộc đấu tranh mới, với công cụ, công nghệ hiện đại thì nhiều địa phương, đơn vị, ngành còn lúng túng, chưa kịp thời định hướng tư tưởng xã hội. Lượng thông tin chính thống trên internet chưa đủ sức để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, tính ưu việt của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, đường lối lãnh đạo của Đảng, cũng như chưa trang bị được những kiến thức, hiểu biết cần thiết về bản chất, âm mưu và cách thức, thủ đoạn truyền bá các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch. Việc dự báo, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hôi có lúc chưa kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì thế, không gian mạng là địa bàn mới, đặc thù mà các thế lực thù địch, phản động đang tích cực hoạt động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo dõi sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động có thể thấy “chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để tung thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đây được coi là vùng “lãnh thổ đặc biệt” đang bị các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta”.
Do vậy, nhằm tạo sức đề kháng trước những thông tin, quan điểm sai trái, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái về tư tưởng trên mạng internet chúng ta cần:
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp mọi người khi sử dụng mạng nhận diện đúng bản chất các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức giúp mỗi cá nhân có thể phân biệt đúng – sai, tích cực – tiêu cực, tốt – xấu, tạo nên sức “đề kháng”, dần dần hình thành cơ chế “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Hiện nay lực lượng học sinh, sinh viên truy cập internet khá đông và thường xuyên. Tuy nhiên, các cơ quan hữu quan, cả nhà trường và xã hội ít quan tâm trang bị những kiến thức để lực lượng này có thể chủ động phòng chống các thông tin, quan điểm sai trái. Do đó, rất cần trang bị những kiến thức để học sinh, sinh viên nhận rõ các phương thức, thủ đoạn truyền bá các quan điểm sai trái.
Phát huy vai trò định hướng thông tin của hệ thống báo chí cách mạng và mạng xã hội của Việt Nam để cộng đồng mạng nâng cao nhận thức. Bằng cách Tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy lợi thế của mạng internet, tăng cường cung cấp, cập nhật thường xuyên các thông tin, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước trên các Báo điện tử, trang điện tử, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, Đảng viên và Nhân dân quan tâm, nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia chia sẻ thông tin của các lực lượng chống phá; đăng tin bài, bình luận trên blog, facebook… trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đa dạng, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp Nhân dân, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn cách mạng mới, đạt hiệu quả thiết thực.
Huy động sức mạnh của các tổ chức Đoàn, hội và Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội. Mỗi tổ chức Đoàn, hội và Công đoàn cần phát huy hiệu quả vai trò của người đứng đầu trong việc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đăng tải thông tin tích cực và lan tỏa những việc làm, những hình ảnh đẹp, để lấn át những tin giả, tin tiêu cực trên mạng xã hội, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tạo “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên và người lao động./.
MT (Cửa Biển)

Admin

Thong ke