Chủ tịch Hồ Chí Minh - tầm nhìn vượt thời gian

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tầm nhìn vượt thời gian

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sáng con đường cách mạng Việt Nam, “tìm đường đi cho dân tộc theo đi”; “tổng công trình sư”, vừa “thiết kế”, vừa “thi công” cho sự ra đời của Đảng ta. Tìm về với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là tìm về với những giá trị truyền thống nhân bản, nhân văn, tìm về với mạch ngầm văn hóa dân tộc để mỗi ngày “nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài, đăng trên Báo Cứu quốc, số 147, ra ngày 21/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào... Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “học hành” là một trong những điều căn cốt để giải phóng sức lao động, giải phóng con người. Cũng theo Người, để việc “học hành” của mọi người dân có hiệu quả, giáo dục - đào tạo giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Thành đoàn với 05 đại biểu của Đại hội đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường xã hội chủ nghĩa . Song song với đó , Đảng ta luôn xác định tốt những yếu tố tác động , ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo văn kiện Đại hội XIII chỉ ra những yếu tố đó gồm:Đường lối lãnh đạo của Đảng; những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; năng lực, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại” . Chính có sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dân tộc đã giành được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” thì các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá, phủ nhận thậm chí muốn xóa bỏ con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET

Ngày nay, đất nước đã được thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quan hệ đối ngoại của Việt nam với các nước, các khu vực, các vùng lãnh thổ được cải thiên, nâng cao và ngày càng mở rộng, đa dạng, thân thiện, có sự gắn kết và hợp tác bền chặt. Vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đó chính là thành tự nổi bật của quá trình đổi mới đất nước hơn 35 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó chứng minh nền tảng tư tưởng và đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và dân tộc.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XIV

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XIV

Ngày 10.8, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Đại hội được tổ chức điểm khu vực Đồng Bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG ĐẠI HỘI  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 10/8/2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Hải Phòng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ.


Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG - HÌNH THỨC TÁC CHIẾN MỚI BẢO VỆ TỔ QUỐC

TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG - HÌNH THỨC TÁC CHIẾN MỚI BẢO VỆ TỔ QUỐC

Không gian mạng được coi là một phần lãnh thổ quốc gia, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh, mạnh của công nghệ thông tin hiện nay thì việc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng càng trở nên cấp thiết, cần được quán triệt, triển khai có hiệu quả trong thực tiễn.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện ở cơ sở. Hệ thống chính trị cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống chính trị cơ sở là “cầu nối” trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Đấu tranh loại bỏ những luận điệu phản động, sai trái, cái nhìn lệch lạc về phòng chống tham nhũng

Đấu tranh loại bỏ những luận điệu phản động, sai trái, cái nhìn lệch lạc về phòng chống tham nhũng

Trong quá trình đấu tranh cách mạng, nhất là thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng và chế độ. Từ một số vụ việc tham nhũng, suy thoái, biến chất được các cơ quan chức năng của ta phát hiện và xử lý thời gian qua, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã cố tình thổi phồng, cường điệu hóa vụ việc, thậm chí xuyên tạc trắng trợn tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; lấy hiện tượng quy về bản chất để chụp mũ cho rằng Đảng ta, nhất là đội ngũ cán bộ đã rơi vào tình trạng tham nhũng, thoái hóa biến chất.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH NHẰM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH NHẰM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 90 năm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản đã chứng minh: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vị đại có ý nghĩa lịch sử.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Thong ke