CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI NĂM 2024

04 06 2024

in trang

BẢO VỆ, KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đất nước ta đang có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với các nước trên thế giới. Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội thì cũng gặp phải một số nguy cơ, thách thức; đặc biệt là các thế lực thù địch đang tìm cách xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, một trong những nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, lợi ích quốc gia – dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Đây vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, vừa là vấn đề có tính quy luật của nhận thức, vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ CNXH, con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đồng thời, khẳng định rõ ràng nhất thái độ, lập trường, quan điểm của chúng ta về bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là nội dung đặc biệt quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vì lẽ đó, từ trước đến nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn trong và ngoài nước, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã và đang ráo riết dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; vu cáo, buộc tội Đảng ta là “bảo thủ, trì trệ”, đã và đang “sai lầm mang tính hệ thống”, bởi “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, rồi lại lấy thêm cả tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ:

“Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thườngxuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”. Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Từ khi thành lập (năm 1930) cho đến nay, trải qua chặng đường hơn 90 năm, dù phải đối diện trước muôn vàn khó khăn do sự chống phá của các thế lực thù địch (có những thời điểm diễn ra hết sức quyết liệt mang tính chất sống còn), nhưng nhờ kiên trì, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn và mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thắng lợi của chúng ta, trước hết là nhờ có vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác – Lênin. Người coi chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là “cái cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam cho hành động, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới CNXH và CNCS.

Giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đều có những biến chuyển quan trọng. Toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng phát triển lên một bước mới cả về trình độ và tính chất. Đó là quá trình không ngừng tăng cường và lan tỏa sự tương tác lẫn nhau, sự phụ thuộc vào nhau của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, ở từng khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Đó cũng là một xu thế phát triển tất yếu của nhân loại, gắn với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy sự kết nối và mối quan hệ trên nhiều mặt giữa các nước, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Hội nhập quốc tế, vì vậy, cũng trở thành một điều tất yếu, mà khó quốc gia nào có thể bỏ qua nhằm theo đuổi lợi ích của mình, thông qua việc liên kết ngày càng sâu rộng với các quốc gia và tổ chức khác trên thế giới. Bởi vậy, dù muốn hay không muốn, các nước cũngkhó có thể cưỡng lại được quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đó cũng có mặt trái của nó, đặc biệt nó bị chi phối bởi các cường quốc, nhất là các nước tư bản phát triển, bởi vậy, khó tránh khỏi sự áp đặt chi phối không chỉ về kinh tế, chính trị mà cả mặt văn hóa, tư tưởng… Nó đặt ra thách thức cho những mỗi quốc gia trong việc bảo vệ con đường phát triển riêng của mình, cũng như bản sắc văn hóa và đặc thù về tư tưởng.

Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tăng cường hơn nữa, với những giải pháp đúng đắn, phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, kết hợp với nghiên cứu phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái; bảo vệ tính khoa học, trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay cần có những nội dung, phương thức phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn nhất định. Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vậy, ngoài hình thức đấu tranh truyền thống, cần bổ sung những hình thức đấu tranh mới, như: đấu tranh trực tiếp, trực diện trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; xây dựng đội ngũ thông tin viên rộng rãi, nhất là hội viên các đoàn thể nhân dân…

Có thể khẳng định rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử và giai đoạn nào Đảng ta luôn luôn kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Điều này càng được minh chứng rõ khi Đảng ta quyết định và hướng tới mục tiêu đưa đất nước tiến lên con đường CNXH. Đây là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt của Đảng và hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, khát vọng của nhân dân Việt Nam với mục tiêu cao cả là lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, làm cho nhân dân ta được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc

Hiện thực lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, là chân lý, mang giá trị vượt thời đại, có sức sống mãnh liệt. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít thách thức, khó khăn. Nhưng chúng ta luôn có niềm tin vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sang suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ta sẽ đạt được thành tựu to lớn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Admin

Thong ke