Đoàn cơ sở toàn thành phố phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động"

28 11 2023

in trang

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-BTC ngày 24/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 29-HD/TĐTN-TCKT ngày 07/6/2023 về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027 tới 33 Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn. Các Đoàn cơ sở toàn thành phố đã tích cực tiếp thu và triển khai có hiệu quả, trong đó chú trọng vào 03 nội dung:

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị

Các Đoàn cơ sở đều có đầy đủ các sổ sách quản lý đoàn viên theo quy định, đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ trên Phần mềm Quản lý đoàn viên.

Các Đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt qua các kênh mạng xã hội, qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội... qua đó giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị...

Ngoài ra, các Đoàn cơ sở cũng chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác thăm, tặng quà cho các gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị; chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

Nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các Đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy cũng như Đoàn cấp trên. Ngoài ra, chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác năm phù hợp với địa bàn, lĩnh vực hoạt động; tổ chức các hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo tinh thần kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ.

Các Đoàn cơ sở chủ động quản lý việc sinh hoạt định kỳ của các chi đoàn thông qua việc kịp thời cung cấp tài liệu sinh hoạt hàng tháng, đảm bảo 100% Bí thư chi đoàn đều được tiếp cận tài liệu.

Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, các Đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt về chủ trương “1+1” đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng phổ biến về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên.

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

Các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy các nội dung về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể; ngoài ra, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy hoặc Đoàn cấp trên giao phó.

Hơn nữa, nhờ việc chủ động tham mưu kịp thời của các Đoàn cơ sở với cấp ủy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy chế cán bộ Đoàn. Các Đoàn cơ sở cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị; quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

Với những sự chủ động và nỗ lực đó, trong năm 2023, có 427/427 Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt 100% tổng số Đoàn cơ sở của thành phố.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” nề nếp hơn nữa, đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm.

Admin

Thong ke