Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng triển khai, tuyên truyền học sinh 3 rèn luyện

30 09 2023

in trang

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng triển khai, tuyên truyền học sinh 3 rèn luyện

Theo phân công, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn. Đoàn Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng đã triển khai bộ Inforgraphics đến tất cả các học sinh của Trường.

Có thể là hình ảnh về áp phích và văn bản cho biết 'QUY CHẾ DANH HIỆU HỌC SINH 3 RÊN LUYỆN" CẤP THÀNH PHỐ TIÊU CHUẦN CHUNG .Đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp quận, huyện -Đượchội đồ“ng đề nghị xét chọn ở cấp Thành phố ना Danh hiệu "Học sinh 3 rên luyện" cấp Thành phố là danh hiệu do Ban Thường vụ Thành đoàn trao tặng theo năm học, dành cho học sinh các trường Cao đẳng, Trung cấp trên dịa bản Thành phố'Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'QUY CHẾ DANH HIỆU HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN" CẤP THÀNH PHỐ TIÊU CHUẨN THỂ LỰC TỐT TIÊU CHUẨN CU THỂ Tham gia và đạt giải Ba trở lên trong các giải thể thao từ cấp trường trở lên Đạt danh hiệu "Thanh niên khỏe" từ cấp trường trở lên'Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'QUY CHẾ DANH HIỆU HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN" CẤP THÀNH PHỐ TIÊU CHUẨN THỂ LỰC TỐT TIÊU CHUẨN CU THỂ Tham gia và đạt giải Ba trở lên trong các giải thể thao từ cấp trường trở lên Đạt danh hiệu "Thanh niên khỏe" từ cấp trường trở lên'

Đoàn Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng

Thong ke