Huyện Tiên Lãng

Trụ sở: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng

Máy thường trực: 031.3883108

Fax: 031.3883353

Hộp thư cơ quan: ubtienlang@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubtienlang@haiphong.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức:

            1. Lãnh đạo UBND:

Chủ tịch:  Lương Văn Công

ĐT:    0225.3883100

Phó Chủ tịch:   Nguyễn Ngọc Huy

ĐT:       0225.3682.885  

Phó Chủ tịch:  Vũ Văn Dũng

ĐT:  0225.3683736 

Thong ke