Quận Hải An

Trụ sở: Đường Lê Hồng Phong – Hải An

Máy thường trực: 031.3871515

Fax: 031.3871872

Hộp thư cơ quan: ubhaian@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubhaian@haiphong.gov.vn

 

Trụ sở: Đường Lê Hồng Phong – Hải An

 

Máy thường trực: 031.3625096

Fax: 031.3625100

Hộp thư cơ quan: ubhaian@haiphong.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN:

1. Chủ tịch UBND quận: Nguyễn Công Hân

Điện thoại cơ quan: 031. 3625092

Thong ke