khai báo y tế toàn dân
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 3314 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 16:02:20 Thực hiện chế độ thông tin Báo cáo trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 223-TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:56:40 Thông báo Biểu điểm xếp loại thi đua Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 224-TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:51:39 Thông báo Phân công cán bộ dự, theo dõi hoạt động trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 301- KH/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:46:48 Kế hoạch tổ chức Khởi động Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 297 - KH/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:40:51 Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>