Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng,  Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn Phòng Quốc hội; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về “tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 2167/SNV-CCVC ngày 01/9/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Kế hoạch số 388-KH/TĐTN-BTC ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021; Công văn số 1198/SNV-CCVC ngày 09/6/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng,

Công tác tổ chức

Thong ke