Vai trò của văn nghệ sĩ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

08 06 2022

in trang

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật là một bộ phận của hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nội bộ. Bởi, văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nếu như văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh của đất nước, thì văn học nghệ thuật là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người, là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức sâu sắc điều đó, nên trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển văn học nghệ thuật theo hướng vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa bảo tồn cốt cách, bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.
Cũng chính từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, mà trong chiến lược thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động: văn học nghệ thuật luôn là mục tiêu chúng nhằm vào lợi dụng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, trong đó, nhân tố con người - đội ngũ văn nghệ sĩ được xem là “công cụ” quan trọng. Bởi, ở bất cứ thời điểm lịch sử nào của dân tộc ta, văn nghệ sĩ luôn là những người quan tâm đến thời cuộc. Thông qua hoạt động nghệ thuật, họ cất lên tiếng nói của Nhân dân, của thời đại mình, hướng tới những giá trị thẩm mỹ và nhân văn cao đẹp. Những tác phẩm, những phát ngôn của văn nghệ sĩ luôn có tác động ảnh hưởng lớn đến công chúng. Chính ảnh hưởng ấy nên các thế lực thù địch, phản động đã và đang ráo riết lợi dụng, lôi kéo một số văn nghệ sĩ tham gia vào cái gọi là “những tổ chức dân sự” trá hình để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Thời gian qua, đại bộ phận văn nghệ sĩ có thái độ chính trị tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng Nhân dân trong những năm kháng chiến trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới của Đảng ta hôm nay, phấn đấu cho một nền văn học nghệ thuật luôn phong phú, đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Trong bối cảnh kinh tế thị trường với nhiều tác động mặt trái tiêu cực, cuộc sống của một số anh, chị em văn nghệ sĩ tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những thành tích trong sưu tầm, nghiên cứu lý luận, phê bình, sáng tác, quảng bá tác phẩm, xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng tài năng trẻ, giữ vững bản sắc dân tộc, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng cùng với xu thế chung của thời đại, từng bước hòa nhập sâu rộng cùng nền văn học nghệ thuật thế giới mà không hề sợ và cũng không bao giờ có hiện tượng bị hòa tan.
Bằng các tác phẩm của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ đã tích cực phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, lên án các hành vi tiêu cực; đồng thời, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng của địa phương; tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; vạch trần, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng vấn đề xã hội nhạy cảm chống Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Âm mưu của các thế lực thù địch, phản động là nhằm tác động, chuyển hóa tư tưởng, nhận thức của đội ngũ văn nghệ sĩ, từ đó sử dụng chính tri thức, ngòi bút và tầm ảnh hưởng của văn nghệ sĩ để quay lưng với đất nước, với Nhân dân, chống lại con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã lựa chọn.
Song, qua thực tiễn cũng cho thấy trong những năm gần đây đã xuất hiện một bộ phận văn nghệ sĩ, thậm chí những người trước đây đã từng giữ vị trí cao, có những tác phẩm văn học nghệ thuật ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử văn chương, nay lại có những hoạt động thể hiện quan điểm lệch lạc. Xu hướng ủng hộ “xã hội dân sự”, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước để thành lập các câu lạc bộ, hội nhóm tự do sáng tác, tự do thể hiện quan điểm đòi “dân chủ, nhân quyền”…. Điều đáng nói hơn là xuất hiện các trào lưu đòi “giải thiêng” các giá trị lịch sử của dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng, chia rẽ nội bộ văn nghệ sĩ, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ; sáng tác văn thơ có tư tưởng phản động hoặc nội dung tầm thường, phản văn hóa, trái thuần phong mỹ tục. Ngoài ra, họ còn biên soạn, sản xuất, phát hành một số bộ phim, sách có tư tưởng lệch lạc, nội dung bịa đặt, bôi đen lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, chống Đảng, Nhà nước và tán phát trên các trang mạng, blog cá nhân. Bên cạnh đó, tình trạng một số văn nghệ sĩ tuy chưa thể hiện rõ tư tưởng chống đối nhưng thường xuyên có những bài viết, chia sẻ, bình luận “phản cảm” về các vấn đề xã hội trên trang cá nhân với thái độ chính trị mơ hồ, lưng chừng… đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị, uy tín, niềm tin vào đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta.
Văn học nghệ thuật với chức năng vai trò định hướng những giá trị nhân văn trong xã hội, đứng trước những hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học nghệ thuật ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thiết nghĩ cần phải quan tâm các vấn đề sau:
Một, cần quan tâm đúng mức, phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Hai, tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống Nhân dân để tìm tòi, phát triển tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật. Ba, có cơ chế khuyến khích, động viên, tôn vinh văn nghệ sĩ, các tác phẩm có giá trị cao, thông qua các cuộc thi, liên hoan để họ hăng say sáng tạo. Qua đó, truyền tải nội dung, củng cố, định hướng giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trước âm mưu, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt lợi dụng văn học nghệ thuật xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực phản động, thù địch hiện nay. Bốn, các ngành, các cấp có liên quan cũng cần tăng cường làm tốt công tác quản lý, định hướng hoạt động sáng tác và biểu diễn của đội ngũ văn nghệ sĩ, phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền bản sắc văn hóa các dân tộc tại các địa phương. Phòng ngừa, ngăn chặn các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ trong tỉnh tham gia các diễn đàn, hội thảo có nội dung nhạy cảm chính trị, tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước. Năm, tiếp tục phát huy tối đa vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên lĩnh vực văn học nghệ thuật xứng đáng là những bông hoa làm đẹp cho đời.
Về phía đội ngũ văn nghệ sĩ, hơn lúc nào hết hãy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, cần ý thức rõ về vị trí, vai trò của mình trên con đường truyền bá những giá trị tinh hoa đời sống tinh thần và góp phần xây dựng hệ tư tưởng cộng đồng xã hội; tích cực sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; nhận diện và chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch, không mất cảnh giác để bị lừa, bị kích động, bị lôi kéo vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia thông qua lợi dụng hoạt động văn học nghệ thuật. Phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị để phối hợp cơ quan chức năng có giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời. Tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn với các âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, móc nối, kích động chống phá đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; khuyến khích, động viên quần chúng Nhân dân tích cực tham gia sáng tạo, hoạt động và hưởng thụ văn học nghệ thuật để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tài năng tiêu biểu, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ luôn tiền phong gương mẫu, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật thành phố ngày càng phát triển lên tầm cao mới xứng tầm với tiềm năng của một vùng đất vốn có truyền thống văn hóa, văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, mang tính đặc thù riêng của thành phố Hoa Phượng Đỏ thân thương và tươi đẹp./.
Lê Thu Thủy (Cửa Biển)

Admin

Thong ke