Hải Phòng: 2.550 thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>