Tổng kết 05 năm công tác đảm bảo trật tự ATGT (2011 - 2015) và triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATGT 3 tháng cuối năm 2015 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>