Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam tại TP. Hải Phòng - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>