Hội nghị “Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018” - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>