Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách cho cán bộ đoàn khối quận năm 2018 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>