Quận đoàn Ngô Quyền: Khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 3 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>