Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn xã, phường năm 2018 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>