Ban Thường vụ Thành đoàn công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>