Khai mạc và Sơ khảo Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi cấp thành phố năm 2018 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>