Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>