Dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và Liệt sĩ Hồ Ngọc Lân - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>