Hội nghị giới thiệu, phổ biến Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>