Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xã Xuân Đám - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>